Buletin informativ (ianuarie 2014)

Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice.

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Cermei:
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
– Legea 571/2003, privind Codul fiscal;
– Legea 53/2003, Codul Muncii.

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Cermei.

b1) Organigrama institutiei.

b2) Regulamentul de organizare si functionare.

b3) Programul de functionare:
De Luni pâna Vineri, între orele: 8.00 – 16.00

b4) Program de audiente:
Primar, dl. VESA IOAN-DANIEL – marti 08.00 – 10.00
-joi 08,00-10,00

Viceprimar, dl. BORHA SEVER – Luni 9.00 – 11.00
– Miercuri 10.00 – 12.00

Secretar, dna DEMETRESCU ADRIANA – marti, 08.00 – 10.00
– joi 8.00 – 10.00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Cermei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
Conducerea Primariei comunei Cermei
dl. VESA IOAN – DANIEL – Primar
dl. BORHA SEVER – Viceprimar
dna. DEMETRESCU ADRIANA – Secretarul comunei Cermei
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
referent , dna. Ples Rodica.

d) Coordonatele de contact:
Denumire: PRIMARIA COMUNEI CERMEI
Sediul: Cermei, nr. 304, Judetul Arad
Telefon : 0257/328101 Fax: 0257/328101
E-mail: cermei@xnet.ro
Site : www.comuna-cermei.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public.
Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Cermei;
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Cermei;
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Cermei, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
– Coordonatele de contact ale Primariei comunei Cermei respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;
– Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
– dispozitiei ale primarului;
– proiecte de hotarâri;
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
– note de discutii;
– referate de aprobare;
– fise de audienta;
– protocoale;
– rapoarte;
– studii;
– analize;
– prognoze;
– proiecte de strategii;
– scrisori sau adrese;
– materiale de specialitate;
– fise de proiect;
– contracte de achizitie publica;
– procese-verbale;
– adrese;
– observatii si propuneri;
– avize;
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
– planul urbanistic general;
– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare;
– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare;
– autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj;
– date de stare civila.

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:
– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice;
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Anunt nr. 3091/10.12.2013

Comuna Cermei vinde prin licitatie masa lemnoasa pe picior dupa cum urmeaza:
– act de punere in valoare nr. 2100 PR-CO P. CERMEI volum brut 635 mc
– act de punere in valoare nr. 2101 PR-CO P. CERMEI volum brut 1111 mc
– act de punere in valoare nr. 2102 PR-CO P. CERMEI volum brut 203 mc
– act de punere in valoare nr. 2103 PR-CO P. CERMEI volum brut 253mc

Licitatia va avea loc la sediul Primariei Cermei , Cermei nr. 304, Judetul Arad, vineri 20 decembrie ora 10,00.

Informatii suplimentare la tel 0257328101, sau direct la sediul Primariei.

Anunt

Primaria Cermei scoate la licitatie publica 3 partizi material lemnos in volum total de 605 mc , in data de 19.09.2013 ora 10 la sediul Primariei Cermei,( Cermei nr. 304, judetul Arad).

Actele necesare se pot depune pana vineri la ora 9 la sediul Primariei Cermei.

Anunt prelungire termen

Se prelungeste termenul de depunere a ofertelor privind anuntul din 12.07.2013 „PRIMARIA CERMEI VINDE SUPRAFATA DE TEREN DE 223.549 M.P. INSCRIS IN CF.302686 – CERMEI DIN INTRAVILANUL LOCALITATII CERMEI PRIN LICITATIE PUBLICA IN DATA DE : 01 August 2013 ORA 10.

Caietul de sarcini este disponibil la sediul Primariei Comunei Cermei.” – licitatia va avea loc joi – 08 August 2013 ora 13,00 la sediul Primariei Comunei Cermei

PRIMAR
VESA IOAN DANIEL

Anunț pentru asigurarea transparenței și vizibilității proiectului

În conformitate cu prevederile strategiei de dezvoltare locală, precum și din dorința de a satisface necesitățile locale șI regionale în vederea ocupării forței de muncă, Primăria Cermei, dorește să acceseze finanțări din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).

Înacest sens, Primăria Cermei caută parteneri pentru propriile proiecte, în vederea construirii Consorțiului de Parteneriat, pentru redactarea și implementarea cu succes a proiectelor inițiate.

Partenerii de proiect pot fi AutoritățI Publice Locale, IMM-uri, ONG-uri, precum șI alte tipuri de organizații, ce pot avea un rol relevant în elaborarea și implementărea cu succes a unor astfel de proiecte.

Organizațiile interesate sunt rugate să depunăîntermen de 7 zile de la publicarea acestui anunț, scrisoarea de intenție pentru potențiala selectare, învederea participării încadrul Consorțiului de parteneriat.

Scrisoarea de intenție va cuprinde:

  • O scurtă descriere a organizației;
  • Rolul potențial pe care Partenerul îl poate juca în cadrul proiectului;
  • Avantajul competitive pe care Partenerul îl poate adduce Consorțiului de parteneriat;
  • Alte informații considerate a fi necesare în vederea susțienerii scrisorile de intenție.

Scrisorile de intenție se vor transmite prin posță la adresa : Primaria Cermei, loc. Cermei nr. 304 , jud Arad, sau pe fax la nr0257328101., nu mai târziu de data 30.07.2013 ora 15

Persoana de contact Rosca Cristian.

Anunt!

Primaria Cermei vinde suprafata de teren de 223.549 mp inscris in CF.302686 – Cermei din intravilanul localitatii Cermei prin licitatie publica in data de 1 August 2013 ora 10:00.
Caietul de sarcini este disponibil la sediul Primariei Comunei Cermei.

Primar
Vesa Ioan Daniel

Anunt vanzare apartament

Comuna Cermei nr.304,
Jud Arad
Nr.1357/22.05.2013

Primaria Cermei vinde apartamentul nr. 3 din comuna Cermei nr. 685, inscris in CF nr.300228 – C1-U3 Cermei cu nr. Top 585/1/3/III si nr. Cad 262/III cota parte de teren 394/1359 mp, proprietatea comunei Cermei.
Prin licitatie publica in data de: 12 Iunie 2013 ora 10.
Caietul de sarcini este disponibil la sediul Primariei Comunei Cermei.

Primar
Vesa Ioan Daniel